Huishoudelijk reglement

BUURTVERENIGING MOLENEIND

Huishoudelijk Reglement van de buurtvereniging “Moleneind”, vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 25 oktober 1977.

1. De buurtvereniging stelt zich in hoofdzaak ten doel de bevordering van de gemeenschapszin en waar mogelijk de belangenbehartiging van de buurt.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, die de onderlinge contacten in de buurt kunnen bevorderen.

3. De vereniging kent alleen gewone leden. Dit kunnen zijn: gezinnen, of alleenstaanden. De leden kunnen op de Algemene Leden Vergadering bij meerderheid van stemmen beslissingen nemen. Elk gezin, of alleenstaande heeft één stem.

4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

5. Ieder gezin, of alleenstaande, wonende in één van de hieronder genoemde straten kan lid zijn:

  • Aalstweg
  • Hooihofstraat
  • Oud Moleneind
  • Paus Joanneslaan
  • Bisschop Bekkerslaan
  • Standerd

6. Elk gezin heeft stemrecht; ook een alleenstaande heeft stemrecht.

BESTUUR

7. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste zeven.

8. De bestuursleden worden uit en door de Algemene Leden Vergadering gekozen.

9. In het bestuur dienen elk van de aangesloten straten, door tenminste één bewoner vertegenwoordigd te zijn.

10. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld, waarbij bepaald dient te worden:

a. Op dit rooster komen alle bestuursleden voor;

b. Elk jaar treden twee bestuursleden af;

c. Van de drie functionarissen voorzitter, secretaris en penningmeester treedt telkens maar één persoon af.

d. Op deze bepaling is één uitzondering: nl. Wanneer het bestuur besluit ‘en bloc’ af te treden.

11. Elk jaar na de verkiezing van de bestuursleden kiest de Algemene Leden Vergadering uit de leden die het bestuur vormen, terstond een voorzitter.

12. Het bestuur is aan de Algemene Leden Vergadering verantwoording verschuldigd over het “beleid”.

13. De taak van het bestuur is het doel van de vereniging met alle beschikbare middelen na te streven en te bevorderen.

14. Elk aftredend bestuurslid is, voor zover hij/zij dat wenst, terstond herkiesbaar.

15. De voorzitter roept de vergaderingen bij elkaar, maakt daarvoor een agenda, zit de vergadering voor en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

16. De secretaris wordt door het bestuur uit zijn midden benoemd. Hij/zij notuleert alle vergaderingen en voert de correspondentie van de vereniging.

17. De penningmeester wordt door het bestuur uit zijn midden benoemd. Hij/zij voert de financiële administratie van de vereniging en laat elk jaar de boeken controleren door een kas-controle- commissie. De kas-controle-commissie wordt door de Algemene Leden Vergadering aangewezen en bestaat uit twee leden, waarvan jaarlijks het langstzittende lid aftreedt en niet herkiesbaar is.

18. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven bij de voorzitter van de buurtvereniging.

19. Het bestuur vergadert regelmatig.

MIDDELEN VAN DE VERENIGING

20. De middelen van de vereniging bestaan uit contributies en eventuele giften.

21. De contributie zal jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering worden vastgesteld.

ALGEMEEN

22. Éénmaal per jaar wordt, zo mogelijk in de maand januari, een Algemene Leden Vergadering gehouden.

23. Stemmingen over personen gebeuren schriftelijk.

24. Het lidmaatschap eindigt door (liefst schriftelijk) mededeling vóór het einde van het verenigingsjaar aan de afgevaardigde van de straat waar men woont, of aan de secretaris.

25. Als tenminste 5 leden daarom verzoeken, zal binnen een maand nadat daartoe door de voorzitter het verzoek is ontvangen, een Algemene Leden Vergadering worden gehouden.

26. De vereniging kan worden ontbonden:

a. Op de Algemene Leden Vergadering met een 2/3 meerderheid van stemmen van de
aanwezigen.

b. Hoe een eventueel voordelig saldo bij ontbinding zal worden aangewend, zal op de ontbindingsvergadering worden besloten.

27. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur beslissingen.

Huishoudelijk Reglement Buurtvereniging Moleneind 2016

Huishoudelijk reglement als PDF